top of page

Víkendové ubytování platí jen pro plnoleté dívky!!!

Žákyně Domova mládeže Husova 3, Praha 1 mohou odebírat stravu v Domově mládeže Neklanova 32 - v tomto případě vyplňte Stravovací zvyklosti u Neklanova 32.

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit stravné a ubytování a to vždy do 20. dne v měsíci předem na následující měsíc.

 

Dále potvrzuji, že jsem seznámen/a s informacemi o stravování a ubytování (viz. přihláška z druhé strany, Provozní řád školní jídelny, Vnitřní řád domova mládeže) zveřejněné na: www.dmneklanova.cz.

 

Platba za ubytování musí být uhrazena do 14. dnů od podání přihlášky a poslání smlouvy o ubytování a stravování. Platby za stravné uhraďte do 31.7.2024. Pokud úhrada nebude převedena na bankovní účet, bude rezervace stornována!!!

bottom of page